Słownik terminów

Aprecjacja

To wzrost wartości aktywów w czasie, np. waluty. Wzrost może nastąpić z kilku powodów, np. ze wzrostu popytu lub słabnącej podaży, lub w wyniku zmian inflacji lub stóp procentowych. Jest to przeciwieństwo amortyzacji, która z biegiem czasu maleje.