Słownik terminów

Bid

Cena oferowana, po której inwestor, przedsiębiorca lub dealer może zawrzeć transakcję sprzedaży.