Słownik terminów

Inflacja

Inflacja - definiowana jest jako zmiana cen koszyka towarów i usług, które są zwykle kupowane przez określone grupy gospodarstw domowych. Inflacja mierzona jest wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI) w kategoriach rocznej stopy wzrostu i wskaźnika w roku bazowym z podziałem na żywność, energię i ogółem z wyłączeniem żywności i energii. Inflacja mierzy erozję poziomu życia. Indeks cen konsumpcyjnych jest szacowany jako szereg podskórnych miar proporcjonalnej zmiany okresu w okresie cen ustalonego zestawu dóbr konsumpcyjnych i usług o stałej ilości i cechach, nabytych, używanych lub opłacanych przez populację referencyjną. Każda miara podsumowania jest skonstruowana jako średnia ważona dużej liczby podstawowych wskaźników agregacji. Każdy z podstawowych indeksów szacowany jest za pomocą próby cen dla określonego zestawu towarów i usług uzyskanych w lub przez mieszkańców danego regionu z określonego zestawu placówek lub innych źródeł towarów konsumpcyjnych i usług.
Raport finansowy - zbiór dokumentów przygotowywanych zwykle przez firmy i agencje rządowe na koniec okresu księgowego. Zwykle zawiera podsumowanie danych księgowych dla tego okresu wraz z notatkami w tle, formularzami i innymi informacjami.