Słownik terminów

Instrument finansowy

To aktywa, którymi można handlować. Można je również postrzegać jako pakiety kapitału, którymi można handlować. Większość rodzajów instrumentów finansowych zapewnia efektywny przepływ i transfer kapitału wszystkim inwestorom na świecie, przykładem są: papiery wartościowe, kontrakty terminowe, opcje itp.