Słownik terminów

Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny - to inwestycje w formie grupy (portfela) aktywów, jest formą lokowania majątku. Odnosi się do dowolnej kombinacji aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje i środki pieniężne. Portfele mogą być przechowywane przez inwestorów indywidualnych i/lub zarządzane przez profesjonalistów finansowych, fundusze hedgingowe, banki i inne instytucje finansowe. Jest ogólnie przyjętą zasadą, że portfel jest projektowany zgodnie z tolerancją ryzyka inwestora, ramami czasowymi i celami inwestycyjnymi. Wartość pieniężna każdego składnika aktywów może wpływać na stosunek ryzyko/wynagrodzenie portfela.