Słownik terminów

Raport Finansowy

Raporty Finansowe odnoszą się do przekazywania informacji finansowych, takich jak sprawozdania finansowe, użytkownikom sprawozdań finansowych, takim jak inwestorzy i wierzyciele. Raport finansowy ogólnego przeznaczenia zawiera bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie kapitału własnego i zestawienie przepływów pieniężnych. Raporty oceniają operacje i omawiają spojrzenie spółek na nadchodzący okres oraz miejsca i perspektywy spółek. Zarówno firmy jak i organizacje  non-profit przygotowują raporty finansowe.