Słownik terminów

Spread

Spread jest różnicą między cenami notowanymi (przez jednego animatora rynku lub limitowany portfel zamówień) dla natychmiastowej sprzedaży (bid) i natychmiastowego zakupu (ask) dla akcji, kontraktów terminowych, opcji lub par walutowych. Jest to różnica między ceną bid a ask. Spread jest mierzony w punktach. W przypadku dużego zainteresowania inwestorów, niektóre instrumenty mają dużą płynność i oczywiście najniższy spread.