Słownik terminów

Zmienność

Zmienność - to stopień, w jakim punkty danych w rozkładzie statystycznym lub zestawie danych odbiegają od średniej lub średniej wartości, a także stopień, w jakim te punkty danych różnią się od siebie. Istnieją cztery powszechnie stosowane miary zmienności: zakres, średnia, wariancja i odchylenie standardowe.